Table of Contents

 

Original Articles

Full Article

 

LL. M. Marta Ābula

Starptautiskā investīciju strīdu izšķiršanas centra (ICSID) jurisdikcija pieņemt lēmumu par tiesību aizsardzības pagaidu līdzekļu piemērošanu

Jurisdiction of International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) to decide on provisional measures

- Abstract-    Full Text (PDF)

 

Mg. soc. zin. Diāna Apse

Tiesību zinātne un tiesnešu tiesības

The Science of Law and Judge Made Law

- Abstract-    Full Text (PDF)

 

Dr. iur. Rihards Gulbis

Mg. iur. Ilona Tomsone

Autortiesību ierobežošana izglītības un zinātniskās pētniecības mērķiem

Limitation of Copyright for the Purposes of Education and Scientific Research

- Abstract-    Full Text (PDF)

 

Simona Innus-Pāvelskopa

Personas tiesības uz Latvijas Republikas ģimenes pabalstu saņemšanu, pārvietojoties Eiropas Savienībā, jēdziena “pastāvīgā dzīvesvieta” interpretācija

Right to receive Latvian family benefits during movement within the European Union- interpretation of the concept of ‘habitual residence’

- Abstract-    Full Text (PDF)

 

MA Agne Kalson

Overtime Work Flexibility in Baltic States

- Abstract-    Full Text (PDF)

 

Mg. iur. Ļubova Kovaļa

Izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas, norobežošana no citiem noziedzīgiem nodarījumiem un noziedzīgu nodarījumu kopība

Tax and other compulsory payment evasions and other crimes multiplicity and delimitation of them

- Abstract-    Full Text (PDF)

 

Mg. iur. Jānis Kubilis

Cēloniskais sakars, nodarot nemantisku kaitējumu veselībai

The Causation in Personal Injury Cases: Non-Pecuniary Damages

- Abstract-    Full Text (PDF)

 

Mg. iur. Pēteris Kušners

Militārpersonas tiesiskā statusa regulējuma problemātika Latvijā un ārvalstīs

The Legal Status of Soldiers

- Abstract-    Full Text (PDF)

 

Dr. iur. Gatis Litvins

Kvazitiesas institūcijas apslēptais potenciāls administratīvajā procesā

Hidden Potential of the Institute of Quasi Court in Administrative Procedure

- Abstract-    Full Text (PDF)

 

Mg. iur. Aiga Mieriņa

Starptautisko privāttiesību pirmsākumi viduslaiku Eiropas tiesībās: statūtistu skolas rašanās un nozīme

The Origins of Private International Law in Europe during the Middle Ages: Genesis and Importance of the Statutists Doctrine

- Abstract-    Full Text (PDF)

 

Mg. iur. Irēna Ņesterova

Tiesību sevi neapsūdzēt pamatojums

The Justification of the The Right not to Incriminate Oneself

- Abstract-    Full Text (PDF)

 

Mg. iur. Māris Onževs

Tiesību normu atpakaļejošs spēks laikā un tā ierobežošana tiesiskā un demokrātiskā valstī

Retroactivity of legal norms and its restriction in a state of law

- Abstract-    Full Text (PDF)- 

 


Mg. iur. Martins Osis

Tiesību un pienākumu izskaidrošana lietas dalībniekiem civilprocesā

Explaining Rights and Duties to Participants in Civil Procedure

- Abstract-    Full Text (PDF)

 


Mg. iur. Rihards Poļaks

Cietušā piekrišana eitanāzijai – neregulēts kriminālatbildību izslēdzošs apstāklis Latvijā un tā tiesiskās sekas

Victim’s consent to euthanasia – an unregulated circumstance excluding criminal liability in Latvia

and its legal consequences

- Abstract-    Full Text (PDF)

 

Mg. iur. Dace Radzeviča

Pierādīšanas standarts fakta legālās prezumpcijas aspektā

The standard of proof the fact of legal presumption of respect

- Abstract-    Full Text (PDF)

 

Mg. iur. Jānis Rozenbergs

Juridiskajām personām piemērojamo krimināltiesisko piespiedu ietekmēšanas līdzekļu juridiskā daba

On the Legal Nature of Coercive Criminal Justice Measures Applicable to Legal Entities

- Abstract-    Full Text (PDF)

 

Mg. philol., Mg. iur. Gundega Slaņķe

Eiropas Savienības Tiesas judikatūras saistošais spēks

The Binding Force of the Case Law of the European Court of Justice

- Abstract-    Full Text (PDF)

 

Mg. iur., Mg. phil. Anda Smiltēna

Deleģētā likumdošana romiešu tiesībās

Delegated Legislation in Roman Law

- Abstract-    Full Text (PDF)

 

Maarja Torga

The relationship between the Baltic private international law treaties and the European rules on jurisdiction and the recognition and enforcement of foreign judgments

- Abstract-    Full Text (PDF)

 

Mg. soc. zin., dipl. hist. Modrīte Vucāne

Vecāku varas atņemšana – svarīga pagasttiesas funkcija bērna tiesību aizsardzības nodrošināšanai

Deprivation of Parental Authority as an Important Function of the Parish Court for Ensuring Protection of Children’s Rights

- Abstract-    Full Text (PDF)

 

Rada Matjušina

Tiesiskās apziņas ietekme uz tiesas spriešanu tiesiskā valstī

The Impact of Judicial Consciousness on Judging in the State of Law

- Abstract-    Full Text (PDF)