Table of Contents

 

Original Articles

Full Article

 

Mg. soc. zin. Diāna Apse

Vērtības, tiesību efektivitātes traucējumi un palīgavoti

Effectiveness of Law, Values and Subsidiary Sources of Law

- Abstract-    Full Text (PDF)

 

Mg. iur. summa cum laude Gatis Bārdiņš

Dialoga jēdziens un tā attiecināšana uz tiesas procesu

The Concept of Dialogue and Its Attribution to Judicial Process

- Abstract-    Full Text (PDF)

 

Mg. iur. Edvīns Danovskis

Publisko un privāto tiesību dalījuma ieviešana un nozīme Latvijā pēc neatkarības atjaunošanas

Implementation and Content of the Public-Private Law Divide in Latvia after the Renewal of Independence

- Abstract-    Full Text (PDF)

 

Mg. iur. Simona Doriņa

Prezumpcija par valsts galvas politisko neatbildību

The Presumption that the Head of the State is Not Politically Responsible

- Abstract-    Full Text (PDF)

 

Mg. iur. Rihards Gulbis

Programmatūras tiesību attīstība Latvijā ES tiesību ietekmē

The Development of Software Law in Latvia under the Influence of EU Law

- Abstract-    Full Text (PDF)

 

Mg. iur. Petra Janule

Kriminālatbildības par slepkavību pilnveidošana

The Perfection of Penal Responsibility on a Murder

- Abstract-    Full Text (PDF)

 

Dr. iur. Irēna Kalniņa

Darbinieku aizsardzība uzņēmuma pārejas gadījumā

Protection of Employees in Transfer of Undertakings

- Abstract-    Full Text (PDF)

 

Dr. iur. Irēna Kucina

Starptautiskās privāttiesības Eiropas Savienības skatījumā

Private International Law in View of the European Union

- Abstract-    Full Text (PDF)

 

Mag. iur. Gatis Litvins

Tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību un strīdu risināšanu administratīvajā procesā

The Right to an Effective Remedy in Administrative Proceedings

- Abstract-    Full Text (PDF)

 

Dr. iur. Vadims Mantrovs

Intelektuālā īpašuma līgumu regulējuma modernizācija Latvijas Republikas Civillikumā

Modernisation of Regulation for Intellectual Property Contracts in the Civil Law of the Republic of Latvia

- Abstract-    Full Text (PDF)

 

Rada Matjušina

Objektivitāte taisnīgas tiesas spriešanā

Impartiality in Judging

- Abstract-    Full Text (PDF)

 


Imants Muižnieks

Publiskās un privātās partnerības tiesiskā regulējuma problēmjautājumi Eiropas Savienības tiesību aspektā

Legislation Challenges of Public-Private Partnerships in the Aspect of European Union Law

- Abstract-    Full Text (PDF)- 

 


Laura Rozenberga

Videi nodarītā kaitējuma tiesiskā regulējuma izmaiņas Eiropas Savienības tiesību ietekmē

The Changes of the Legal Regulation of the Environmental Damage under the Impact of European Union Law

- Abstract-    Full Text (PDF)

 


Modrīte Vucāne

Zemnieku aizbildnības institūta evolūcija Latgalē XIX gs. un XX gs. 20.–30. gados

Evolution of the Institution of Peasants’ Guardianship in Latgale during the 19th Century and

in the 1920s and 1930s

- Abstract-    Full Text (PDF)