Table of Contents

 

Original Articles

Full Article

 
LL. M. Marta Ābula Starptautiskā investīciju strīdu izšķiršanas centra (ICSID) jurisdikcija pieņemt lēmumu par tiesību aizsardzības pagaidu līdzekļu piemērošanu Jurisdiction of International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) to decide on provisional measures - Abstract-    Full Text (PDF)   Mg. soc. zin. Diāna Apse Tiesību zinātne un tiesnešu tiesības The Science of Law and Judge Made Law
- Abstract-    Full Text (PDF)   Dr. iur. Rihards Gulbis Mg. iur. Ilona Tomsone Autortiesību ierobežošana izglītības un zinātniskās pētniecības mērķiem Limitation of Copyright for the Purposes of Education and Scientific Research - Abstract-    Full Text (PDF)   Simona Innus-Pāvelskopa Personas tiesības uz Latvijas Republikas ģimenes pabalstu saņemšanu, pārvietojoties Eiropas Savienībā, jēdziena “pastāvīgā dzīvesvieta” interpretācija Right to receive Latvian family benefits during movement within the European Union- interpretation of the concept of ‘habitual residence’ - Abstract-    Full Text (PDF)   MA Agne Kalson Overtime Work Flexibility in Baltic States - Abstract-    Full Text (PDF)   Mg. iur. Ļubova Kovaļa Izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas, norobežošana no citiem noziedzīgiem nodarījumiem un noziedzīgu nodarījumu kopība Tax and other compulsory payment evasions and other crimes multiplicity and delimitation of them - Abstract-    Full Text (PDF)   Mg. iur. Jānis Kubilis Cēloniskais sakars, nodarot nemantisku kaitējumu veselībai The Causation in Personal Injury Cases: Non-Pecuniary Damages - Abstract-    Full Text (PDF)   Mg. iur. Pēteris Kušners Militārpersonas tiesiskā statusa regulējuma problemātika Latvijā un ārvalstīs The Legal Status of Soldiers - Abstract-    Full Text (PDF)   Dr. iur. Gatis Litvins Kvazitiesas institūcijas apslēptais potenciāls administratīvajā procesā Hidden Potential of the Institute of Quasi Court in Administrative Procedure - Abstract-    Full Text (PDF)   Mg. iur. Aiga Mieriņa Starptautisko privāttiesību pirmsākumi viduslaiku Eiropas tiesībās: statūtistu skolas rašanās un nozīme The Origins of Private International Law in Europe during the Middle Ages: Genesis and Importance of the Statutists Doctrine - Abstract-    Full Text (PDF)   Mg. iur. Irēna Ņesterova Tiesību sevi neapsūdzēt pamatojums The Justification of the The Right not to Incriminate Oneself - Abstract-    Full Text (PDF)  
Mg. iur. Māris Onževs
Tiesību normu atpakaļejošs spēks laikā un tā ierobežošana tiesiskā un demokrātiskā valstī Retroactivity of legal norms and its restriction in a state of law - Abstract-    Full Text (PDF)-   
Mg. iur. Martins Osis Tiesību un pienākumu izskaidrošana lietas dalībniekiem civilprocesā Explaining Rights and Duties to Participants in Civil Procedure - Abstract-    Full Text (PDF)  
Mg. iur. Rihards Poļaks Cietušā piekrišana eitanāzijai – neregulēts kriminālatbildību izslēdzošs apstāklis Latvijā un tā tiesiskās sekas Victim’s consent to euthanasia – an unregulated circumstance excluding criminal liability in Latvia and its legal consequences - Abstract-    Full Text (PDF)   Mg. iur. Dace Radzeviča Pierādīšanas standarts fakta legālās prezumpcijas aspektā The standard of proof the fact of legal presumption of respect - Abstract-    Full Text (PDF)   Mg. iur. Jānis Rozenbergs Juridiskajām personām piemērojamo krimināltiesisko piespiedu ietekmēšanas līdzekļu juridiskā daba On the Legal Nature of Coercive Criminal Justice Measures Applicable to Legal Entities - Abstract-    Full Text (PDF)   Mg. philol., Mg. iur. Gundega Slaņķe Eiropas Savienības Tiesas judikatūras saistošais spēks The Binding Force of the Case Law of the European Court of Justice - Abstract-    Full Text (PDF)   Mg. iur., Mg. phil. Anda Smiltēna Deleģētā likumdošana romiešu tiesībās Delegated Legislation in Roman Law - Abstract-    Full Text (PDF)   Maarja Torga The relationship between the Baltic private international law treaties and the European rules on jurisdiction and the recognition and enforcement of foreign judgments - Abstract-    Full Text (PDF)   Mg. soc. zin., dipl. hist. Modrīte Vucāne Vecāku varas atņemšana – svarīga pagasttiesas funkcija bērna tiesību aizsardzības nodrošināšanai Deprivation of Parental Authority as an Important Function of the Parish Court for Ensuring Protection of Children’s Rights - Abstract-    Full Text (PDF)   Rada Matjušina Tiesiskās apziņas ietekme uz tiesas spriešanu tiesiskā valstī The Impact of Judicial Consciousness on Judging in the State of Law - Abstract-    Full Text (PDF)