Table of Contents

 

Original Articles

Full Article

 
Dr. iur. Valentija Liholaja Kriminālsodu politikas koncepcija un no tās izrietošie grozījumi Krimināllikumā The Concept on Criminal Penalty Policy and the Resulting Criminal Law Amendments - Abstract-    Full Text (PDF)   Dr. iur. Jānis Lazdiņš Dr. oec. Kārlis Ketners Tiesu nolēmumu ietekme uz Latvijas nodokļu tiesību dinamiku Impact of court decisions on Latvian tax law developments
- Abstract-    Full Text (PDF)   Dr. iur. Ringolds Balodis Dr. iur. Annija Kārkliņa Mag. iur. Edvīns Danovskis Latvijas konstitucionālo un administratīvo tiesību attīstība pēc neatkarības atjaunošanas Development of the Latvian Constitutional and Administrative Law after Regaining Independence - Abstract-    Full Text (PDF)   Dr. iur. Jānis Rozenfelds Superficies solo cedit Latvijas tiesībās Superficies Solo Cedit in Latvian Law - Abstract-    Full Text (PDF)   Dr. iur. Kaspars Balodis Latvijas komerctiesību attīstība un perspektīvas pēc iestāšanās Eiropas Savienībā The development and perspectives for commercial law of Latvia after the accession to the European Union - Abstract-    Full Text (PDF)   Dr. iur. Jānis Kārkliņš Vispārējo līgumtiesību attīstība Latvijā pēc neatkarības atgūšanas un nākotnes perspektīvas kontekstā ar Eiropas Komisijas risinājumiem virzībā uz vienotu Eiropas līgumtiesību izstrādi Development of the general Latvian contract law after the renewal of independence and future perspectives in the context of European Commission’s solutions for developing unified European contract law - Abstract-    Full Text (PDF)   Artūrs Kučs Eiropas Savienības Padomes Pamatlēmums par krimināltiesību izmantošanu cīņā pret noteiktiem rasisma un ksenofobijas veidiem un izpausmēm un tā ieviešana Latvijas tiesību aktos Council Framework Decision on Use of Criminal Law in the Fight against Certain Forms and Expressions of Racism and Xenophobia and its Implementation into Latvian Law - Abstract-    Full Text (PDF)   Mg.iur. Irēna Ņesterova Tiesības sevi neapsūdzēt kā tiesību uz taisnīgu tiesu būtisks aspekts vienkāršoto kriminālprocesa formu piemērošanā The Right not to Incriminate Oneself as an Essential Aspect of the Right to a Fair Trial in the Application of the Simplified Forms of Criminal Procedure - Abstract-    Full Text (PDF)