Table of Contents

 

Original Articles

Full Article

  Mg. soc. zin. Diāna Apse
Vērtības, tiesību efektivitātes traucējumi un palīgavoti Effectiveness of Law, Values and Subsidiary Sources of Law - Abstract-    Full Text (PDF)   Mg. iur. summa cum laude Gatis Bārdiņš Dialoga jēdziens un tā attiecināšana uz tiesas procesu The Concept of Dialogue and Its Attribution to Judicial Process
- Abstract-    Full Text (PDF)   Mg. iur. Edvīns Danovskis Publisko un privāto tiesību dalījuma ieviešana un nozīme Latvijā pēc neatkarības atjaunošanas Implementation and Content of the Public-Private Law Divide in Latvia after the Renewal of Independence - Abstract-    Full Text (PDF)   Mg. iur. Simona Doriņa Prezumpcija par valsts galvas politisko neatbildību The Presumption that the Head of the State is Not Politically Responsible - Abstract-    Full Text (PDF)   Mg. iur. Rihards Gulbis Programmatūras tiesību attīstība Latvijā ES tiesību ietekmē The Development of Software Law in Latvia under the Influence of EU Law - Abstract-    Full Text (PDF)   Mg. iur. Petra Janule Kriminālatbildības par slepkavību pilnveidošana The Perfection of Penal Responsibility on a Murder - Abstract-    Full Text (PDF)   Dr. iur. Irēna Kalniņa Darbinieku aizsardzība uzņēmuma pārejas gadījumā Protection of Employees in Transfer of Undertakings - Abstract-    Full Text (PDF)   Dr. iur. Irēna Kucina Starptautiskās privāttiesības Eiropas Savienības skatījumā Private International Law in View of the European Union - Abstract-    Full Text (PDF)   Mag. iur. Gatis Litvins Tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību un strīdu risināšanu administratīvajā procesā The Right to an Effective Remedy in Administrative Proceedings - Abstract-    Full Text (PDF)   Dr. iur. Vadims Mantrovs Intelektuālā īpašuma līgumu regulējuma modernizācija Latvijas Republikas Civillikumā Modernisation of Regulation for Intellectual Property Contracts in the Civil Law of the Republic of Latvia - Abstract-    Full Text (PDF)   Rada Matjušina Objektivitāte taisnīgas tiesas spriešanā Impartiality in Judging - Abstract-    Full Text (PDF)  
Imants Muižnieks Publiskās un privātās partnerības tiesiskā regulējuma problēmjautājumi Eiropas Savienības tiesību aspektā Legislation Challenges of Public-Private Partnerships in the Aspect of European Union Law - Abstract-    Full Text (PDF)-   
Laura Rozenberga Videi nodarītā kaitējuma tiesiskā regulējuma izmaiņas Eiropas Savienības tiesību ietekmē The Changes of the Legal Regulation of the Environmental Damage under the Impact of European Union Law - Abstract-    Full Text (PDF)  
Modrīte Vucāne Zemnieku aizbildnības institūta evolūcija Latgalē XIX gs. un XX gs. 20.–30. gados Evolution of the Institution of Peasants’ Guardianship in Latgale during the 19th Century and in the 1920s and 1930s - Abstract-    Full Text (PDF)